ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Văn Hóa

Chủ tịch UBMTTQ

02

Đặng Thị Thúy Hằng

Phó chủ tịch UBMTTQ

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hữu Anh

Chủ tịch

02

Nguyễn Thị Lê

Phó chủ tịch

 

HỘI PHỤ NỮ

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thị Tịnh

Chủ tịch

02

Trương Thị Hồng

Phó chủ tịch

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Đình Vinh

Chủ tịch

02

Nguyễn Hữu Đàm

Phó chủ tịch

 

ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Võ Thị Khánh Linh

Bí thư Đoàn Thanh niên

02

Lê Đức Anh

Phó bí thư Đoàn Thanh niên

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Văn Hóa

Chủ tịch

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Hạ
 Liên kết website
Thống kê: 22.854
Online: 11