Kính gửi: Thôn trưởng các thôn Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển đối tượng lồng bè.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HẠ

 


Số:  17    /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


            Thạch Hạ, ngày 23  tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v kê khai  Bảo hiểm y tế và chính sách hỗ trợ học phí cho các con em thuộc đối tượng Trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn xã Thạch Hạ

Kính gửi: Thôn trưởng các thôn

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển đối tượng lồng bè.

          Để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển trên địa bàn. UBND xã thông báo cho các đối tượng lồng bè bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển lên kê khai làm BHYT và các đối tượng bị ảnh hưởng sự cố MTB có con em đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học lên làm hồ sơ đề xuất hỗ trợ học phí theo quy định.

          Khi đi các đối tượng mang theo sổ hộ khẩu gốc

          Thời gian kê khai: 14h30’ – 17h00’  ngày 24/5/2018

          Địa điểm: Phòng Kế toán ngân sách xã Thạch Hạ

          Nhận được thông báo này đề nghị thôn trưởng các thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VPUB.

Gửi: VB giấy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Thế Kỷ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hạ
     Liên kết website
    Thống kê: 22.935
    Online: 28