BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HẠ


Số:       /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                    Thạch Hạ, ngày  24 tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TẶNG BẰNG KHEN

Tên tập thể: Ủy ban nhân dân xã Thạch Hạ - thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

          1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở: Thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà  Tĩnh: Số ĐT 039.883014

          Địa chỉ trang điện tử của xã: xathachha.hatinh.gov.vn

- Quá trình thành lập và phát triển:

Ngày 25 tháng 01 năm 2004 xã được sáp nhập vào thị xã Hà Tĩnh theo Quyết định 09/2004 của Chính phủ, điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Hà Tĩnh, nay là thành phố Hà Tĩnh, gồm 6 xã trong đó có xã Thạch Hạ.

- Những đặc điểm chính của địa phương:

Thạch Hạ là một địa bàn có vị trí chiến l­ược đối với  thành phố Hà Tĩnh. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Thành phố, Thạch Hạ có diện tích tự nhiên là 769,16 ha 1.825 hộ và 8.024 nhân khẩu trong đó có hơn 60% đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo. Nhân dân cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất; đời sống văn hóa tinh thần luôn là điểm sáng của Thành phố. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, khoẻ có năng lực và nhiệt tình trong công tác. Vì vậy trong những năm gần đây Thạch Hạ luôn trở thành một đơn vị dẫn đầu trong mọi phong trào và là xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đang tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

          2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

- UBND xã là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương chịu trách nhiệm trước HĐND xã và UBND cấp trên. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước góp phần bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất cho bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

- UBND xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Uỷ viên UBND. Mỗi công việc đều được giao người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên UBND xã chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

- Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, giám sát của HĐND xã, phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ.

- Giải quyết các công việc của tổ chức, công dân, thực hiện đúng Pháp luật, đúng theo quyền hạn và phạm vi trách nhiệm, bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời và hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và có chương trình, kế hoạch công tác sát với thực trạng của đơn vị.

Để đánh giá lại một năm, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương và các Nghị quyết HĐND xã đề ra. Uỷ ban nhân dân xã Thạch Hạ báo cáo đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực cụ thể như sau:

          II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

          Năm  2018 là năm thứ 4 thực hiện thắng lợi Nghị quyết 5 năm 2015 - 2020 của Đảng bộ xã Thạnh Hạ và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; đây cũng là năm mà cán bộ và nhân dân xã Thạch Hạ phải tập trung cao xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Xác định được tinh thần đó ngay từ đầu năm UBND xã xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện một cách cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng xã điểm NTM kiểu mẫu.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch theo hướng phát triển đô thị và bền vững; quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng cho phát triển sản xuất hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến 2020 thành vùng chuyên canh sản xuất gắn với sự phát triển. Nhân rộng các mô hình sản xuất, mô hình tích tụ rộng đất 40ha tại Đồng Ghè của HTX dịch vụ Nông nghiệp. Quy hoạch phát triển khu dân cư xen dắm tại các thôn và tập trung cao xây dựng khu dân kiểu mẫu tại 11 thôn.

 Mặc dù năm 2018 là năm tiếp tục bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên giá cả thị trường có nhiều biến động, thời tiết, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế dân sinh; nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên xã Thạch Hạ đã biết vận dụng sáng tạo trong quản lý điều hành trên tất cả các lĩnh vực nên tình hình kinh tế xã hội có bước phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đạt theo kế hoạch đầu năm, tình hình chính trị ổn định, Quốc phòng - An ninh tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên cùng với sự nổ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân; trong đó có sự điều hành quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực:

Tổng sản lượng lương thực (Lúa) ước đạt 1.381,2 tấn/1.800 tấn, đạt giá trị 9.668,4 triệu đồng bằng 76,73% KH và tăng 181,2 tấn so với cùng kỳ năm 2017. Diện tích NTTS mặn lợ 122ha/22ha KH, sản lượng ước đạt 231/240 tấn, bằng 96,3%KH và tăng 21 tấn so với cùng kỳ năm 2017.

          Tổng thu NSNN: 46,251triệu/24,835 triệu = 186,2%; xã hưởng 37,931 triệu/16,6tỷ = 228,5%; Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 281/240 triệu đạt 117%KH.

Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,08% (58/1.885 hộ), hộ cận nghèo chiếm 4,03% (76/1.885 hộ). Thu nhập bình quân đầu người 40 triệu.

          Xã đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, ATLC-SSCĐ. Giao quân đạt 100%KH giao, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phong trào phát triển sản xuất được quan tâm đúng mức vì đây chính là một xã thuần nông, người dân cần cù, chịu khó nên đã mạnh dạn vận động bà con nhân dân đầu tư vào PTSX nâng cao đời sống thu nhập trên chính quê hương mình điển hình như: tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn, đưa các giống mới có năng suất và phù hợp với chất đất vào sản xuất, xây dựng nhiều cánh đồng mẫu nâng tổng sản lượng lúa lên 60 tạ/ ha/năm canh tác; xây dựng mô hình Rau an toàn hàng hoa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tại thôn Liên Nhật. Thành lập mới 02 hợp tác xã và duy trì các HTX đã thành lập đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập cao. Đặc biệt có các HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: HTX dịch vụ tuổi trẻ trồng nấm Thạch Hạ; HTX Môi trường Hợp Lực; HTX dịch vụ Nông nghiệp; tổ hợp Đá Granit. Phát triển kinh tế theo hướng kinh doanh dịch vụ được đẩy nhanh cả về số lượng và chất lượng của từng ngành hàng, kinh doanh dịch vụ, phục vụ đô thị, tạo được thương hiệu rõ nét về Thạch Hạ.

Phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư và phát triển mạnh, phát huy tốt nguồn nội lực của nhân dân trong xây dựng cơ bản như: Xây dựng 5,04 km đường trục thôn; 1.053m đường giao thông ngõ xóm; 4.697m rãnh thoát nước; 1.550 m kênh mương nội đồng; 1.200m mương thoát bẩn; Nhận 1.250 tấn xi măng. Triển khai xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Tây thôn Tân Học (giai đoạn II);  Hoàn thành sửa chữa kè bờ Hồ Ghè; Hoàn thành một số hạng mục phụ trợ tại Trường Mần Non (nhà bảo vệ), Trường Tiểu Học (nhà bảo vệ, nhà để xe, bồn hoa, cải tạo nhà học thể dục thể thao), trường THCS (nhà để xe, cổng trường, nhà vệ sinh) các trường cơ bản đã đạt các tiêu chí chuẩn đánh giá sau 5 năm và đang tiếp tục XD các hạng mục đạt bền vững; Đang triển khai xây dựng tiểu công viên thôn Liên Thanh, Thôn Minh Tiến. Đấu nối và đưa vào sử dụng 1,1km đường điện phục khu nuôi trồng thủy sản Hồng Hà; đưa hệ thống nước máy về trên địa bàn 11 thôn trong toàn xã, tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh 100%; Chỉnh trang, nâng cấp sân thể thao tại các thôn Liên Nhật, Minh Tiến, Minh Yên, Liên Hà, Tân Lộc và triển khai thi công các hạng mục phụ trợ sân thể thao xã Thạch Hạ làm điểm vui chơi cho người già và trẻ em. Hoàn thành việc xây dựng 6 khu dân cư kiểu mẫu; Tiến hành trồng mới khoảng 5.900m hàng rào xanh tại các thôn, Lát vĩa hè tuyến đường kiểu mẫu vào thôn Liên Nhật dài 275m; Liên Thanh dài 600m, Liên Hà 1.600, Tân Lộc 1.200m2;Lắp dựng 02 đường điện chiếu sáng tại Thôn Trung và thôn Minh Yên. Vận động nhân dân hiết đất và vật kiến trúc để làm đường trục thôn có 120 hộ, hiến 3.885,8 m2 đất ở và 1.170m hàng rào xây. Ước tính số tiền khoảng 7.334 triệu đồng.

          Các hoạt động văn hoá thể dục thể thao luôn là một địa phương nỗi trội trong toàn Thành phố và tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, sâu rộng đưa phong trào này đến tận các tầng lớp nhân dân ; xã luôn quan tâm và có chính sách đầu tư một cách bài bản,  đầu tư từ nguồn xã hội hóa xây dựng mỗi thôn có một sân bóng đá, một sân bóng chuyền, một khu vui chơi cho người già và trẻ em để nhân dân luyện tập thể dục thể thao; vào dịp lễ, tết đều cho phép tổ chức các giải thể dục thể thao, tạo khí thế sối nổi trong cộng đồng nhân dân; các thôn đều có câu lạc bộ dân ca ví dặm, câu lạc bộ bóng chuyền hơi và nhiều loại hình văn hoá đáp ứng nhu cầu về mặt tinh thần cho bà con nhân dân, khơi dậy mối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giáo cũng như lương tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của nhà nước. Phát động nhân dân thực hiên tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Cuộc vận động xây dựng làng xã văn hoá, gia đình văn hoá. Đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với triển khai đề án “ Nếp sống văn hoá văn minh đô thị”. Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11 gắn với các hoạt động ngày Quốc phòng toàn dân 22/12; Lễ Giáng Sinh, đồng thời khơi dậy các nét văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Công tác giáo dục được quan tâm đúng mức. Trong năm học cả 3 ngành học đều đạt được nhiều kết quả đáng mừng, chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên, hiệu quả quản lý và điều hành có những chuyển biến căn bản.

Làm tốt công tác chi trả các đối tượng chính sách là Thương binh, Bệnh binh, Chất độc da cam, tuất Liệt sỹ; chế độ mai táng phí cho các trường hợp từ trần. Lập hồ sơ đề nghị và giải quyết chế độ mại táng phí cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hôi. Lập danh sách về chế độ điều dưỡng cho các đối tượng người có công và các hoạt động nhân ngày 27/7. Hoàn thiện hồ sơ ưu đãi học sinh trong giáo dục ở các cấp học.

Thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, phòng trừ dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng; Tỷ lệ người tham gia BHYT ước đạt 88,5%KH .Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia.

Các hoạt động bảo vệ môi trường xã hội hoá Đề án thu gom rác thải theo NQ 24/NQ-HĐND của HĐND thành phố được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Công tác xóa đói giảm nghèo được cấp ủy chính quyền quan tâm đúng mức. Công tác PCBL-GNTT được chính quyền hết sức quan tâm, Thạch Hạ là địa phương rất có kinh nghiệm và luôn làm tốt trong phòng chống thiên tai nên xã đã có kế hoạch hết sức chặt chẽ đối phó với thiên tai kịp thời, nhanh chóng; thực hiện tốt 4 tại chổ, với mục tiêu không để cho tổn thất tính mạng và tài sản của nhân dân không đáng có.

Thực hiện tốt chính sách và an sinh xã hội, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tổ cáo của công dân kiên quyết không để tình trang các vụ việc khiếu kiện vư­ợt cấp. Tình hình chính trị ổn định; QP - AN được giữ vững. Đã phát triển và duy trì các mô hình dân vận khéo đi vào hoạt động có chiều sâu, phát huy tốt mô hình “Xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa”.

          Năm 2018 là năm tập trung cao công tác xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; các chỉ tiêu kính tế và chương trình mục tiêu theo Nghị quyết HĐND xã đều đạt và vượt kế hoạch giao; đặc biệt thu ngân sách đạt 186,2%;  nhiều năm liên tục điều có sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở. Đặc biệt năm 2018 sáng kiến kinh nghiệm của đồng chí Chủ tịch UBND xã về mô hình tích tục ruộng đất đã được áp dụng có hiệu quả tại vùng Đồng Ghè 40 ha mô hình sản xuất lúa chất lượng cao.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính; Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh, Quy định 63-QĐ/Th.U ngày 01/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang thành phố. Nên nhìn chung công tác Cải cách hành chính các năm gần đây luôn là đơn vị dẫn đầu của thành phố Hà Tĩnh.

Hoạt động của các tổ chức Đảng và các khối đoàn thể đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, Mặt trận với các phong trào thi đua làm nhà ở cho người nghèo, ngày vì người nghèo, thực hiện cuộc vận động  "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư";  Phong trào " Sống vì cộng đồng" trong năm đã vận động được 29 đơn vị máu nhân đạo, các phong trào thanh niên làm kinh tế đó là HTX trồng nấm tuổi trẻ, tổ hợp Đá Granic, mô hình chăn nuôi gà và lò ấp trứng, mô hình nuôi thỏ liên kết, mô hình chăn nuôi bò liên kết và nhiều mô hình khác. Hội cựu chiến binh; Đoàn thanh niên và Công đoàn cơ sở xã Thạch Hạ được  đề nghị cấp Tỉnh tặng bằng khen khen; Hội nông dân trong năm đã có nhiều mô hình sản xuất mới và được hỗ trợ từ các nguồn của tỉnh của Thành phố và dduojc đề nghị Hội Nông dân Thành phố tặng giấy khen. Hội phụ nữ với phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo"; phong trào 5 không ba sạch, nhà sạch, vườn đẹp. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, trong năm 2018 được đề nghị Tỉnh hội tặng Bằng khen; BCH Quân sự và Ban Công an được đề nghị tặng bằng khen cấp tỉnh. Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; UBND, Hội đồng nhân dân xã Thạch Hạ xếp loạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  UBMTTQ và các đoàn thể đều xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2018 có 02 đồng chí được công nhận sáng kiến kinh nghiệm theo QĐ số 2299/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Hà Tĩnh, đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 7 đồng chí cán bộ công chức, 7 đồng chí cán bộ không chuyên trách đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định 203/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND xã Thạch Hạ về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cho 38 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2018.

         III. NHỮNG HÌNH THỨC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG :

Năm

Các hình thức khen thưởng

2018

 - Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

 - Cán bộ, công chức xã Thạch Hạ đạt "Tập thể lao động xuất sắc" đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

 - Mặt trận được UBND Thành phố tặng giấy khen 

 - Hội CCB  đượcTỉnh hội tặng bằng khen

 - Hội Phụ nữ được Tỉnh hội tặng bằng khen

 - Hội Nông dân được tỉnh hội tặng bằng khen

 - Đoàn  Thanh niên được tỉnh đoàn tặng bằng khen

- Công đoàn cơ sở xã được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen

- UBMTTQ được thành phố tặng giấy khen

- Ban Công an; Ban CHQS được đề nghị tặng bằng khen cấp tỉnh

          Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND xã Thạch Hạ trong năm 2018. Uỷ ban nhân dân xã xin báo cáo để Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên có căn cứ xem xét quyết định khen thưởng thành tích năm 2018  của địa phương nhằm động viên cơ sở trong thời gian tới hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn và đặc biệt xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu./.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                 CHỦ TỊCH

            Nguyễn Sông Hàn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hạ
     Liên kết website
    Thống kê: 22.929
    Online: 26