BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã NTM kiểu mẫu của xã Thạch Hạ đến tháng 4/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HẠ

 

 


Số: 18/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


          Thạch Hạ, ngày 02  tháng 5  năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã NTM kiểu mẫu của xã Thạch Hạ đến tháng 4/2019

 

I. Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu đến tại thời điển hiện nay:

1. Tình hình thực hiện của các tiêu chí của xã Thạch Hạ theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND Tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Tỉnh:

- Các tiêu chí đã đạt chuẩn: gồm 19 tiêu chí: Tiêu chí Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.

- Các tiêu chí chưa đạt chuẩn: gồm 01 tiêu chí: Tiêu chí Giao thông.

2. Tình hình thực hiện của các tiêu chí của xã Thạch Hạ theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020:

- Về công tác lãnh đạo chỉ đạo: đầu năm 2019, xã đã ban hành Kế hoạch chi tiết số 07/KH-UBND ngày 19/01/2019 và khung kế hoạch chi tiết kèm theo về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019; ban hành Kế hoạch chi tiết số 01/KH-BQLXDNTM ngày 22/01/2019 về huy động nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới và hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019; Xây dựng và triển khai kế hoạch phát động năm cao điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Triểm khai 13 cuộc họp và các buổi làm việc của Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM xã, làm việc với ban phát triển các thôn. Ngoài ra, hàng tuần, tháng có giao ban tuần, giao ban tháng đều đánh giá và đôn đốc tiến độ xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Về các tiêu chí cụ thể: (gồm 9 nhóm tiêu chí)

2.1. Tiêu chí Sản xuất – Thu nhập – Hộ nghèo:

- Tiêu chí Tổ chức sản xuất:

+ Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, ATTP và kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu: Xã có các vùng sản xuất lúa tập trung (vùng cánh đồng mẫu tại thôn Liên Nhật và Liên Hà; vùng cánh đồng Ghè ...; và 03 mô hình tích tụ ruộng đất trồng lúa tại vùng Ghè với quy mô từ 8ha đến 15ha), ngoài ra có 02 vùng nuôi trồng TS tập trung tại vùng đồng Ghè và vùng Hồng Hà.

+ Có ít nhất 02 Hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả: xã có 5 Hợp tác xã, trong đó có 02 HTX làm ăn có hiệu quả (HTX Nông nghiệp và HTX trồng Nấm).

Đánh giá tiêu chí: Đạt.

- Tiêu chí Thu Nhập: Thu nhập bình quân đầu người gấp 1,5 lần so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM: Thu nhập bình quân đầu người của xã trong năm 2018 là 35,6 triệu đồng/ người/ năm.

Đánh giá tiêu chí: Chưa đạt, theo hướng dẫn tại Thông báo Kết luận số 01/TB-BCĐ ngày 06/3/2019 của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM Tỉnh: là phải gấp 1,5 lần so với xã đạt chuẩn trong năm (trong năm 2019 là 36 triệu).

- Tiêu chí Hộ nghèo: Không có Hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội hoặc tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo): Năm 2019 xã Thạch Hạ có 47 hộ nghèo, trong đó gồm có 26 hộ bệnh tật hiểm nghèo, 21 hộ khó khăn về kinh tế.

Đánh giá Tiêu chí: Chưa đạt. Tuy nhiên, hiện tại xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch giúp đỡ 21 hộ khó khăn về kinh tế thoát nghèo bền vững.

2.2. Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa:

- Tiêu chí Giáo dục:

+ Tỷ lệ trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên: trong năm học 2018-2019 xã đạt 90%.

+ Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%: trong năm học 2018-2019 xã đạt 100%.

+ Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên: trong năm học 2018 xã đạt 100%.

+ Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề đạt 95%: trong năm học 2018-2019 xã đạt 98%.

Đánh giá tiêu chí: Đạt.

- Tiêu chí Y Tế:

+ Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Trạm y tế xã đáp ứng đủ điều kiện khám chữa bênh.

+ Dân số thường trú trên địa bàn được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên: Tỷ lệ nhân khẩu được quản lý, theo dõi lập sổ khám chữa bệnh trên địa bàn xã đạt 94,37% (7072 người / 7494 người).

+ Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên: Hiện tại xã mới chỉ đạt 88% (6205 thẻ BHYT/7044 người).

Đánh giá tiêu chí: Chưa đạt.

- Tiêu chí Văn hóa:

Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia, Mỗi thôn, ấp, bản có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên có hiệu quả: Hàng năm  xã thường tổ chức các giải bóng chuyền nữ, nam, giải bóng chuyền hơi cho các cụ cao tuổi, các giải bóng đá thanh thiếu niên. Tổ chức các buổi diễn văn nghệ của các câu lạc bộ dân ca vi giặm ở các thôn.

Đánh giá tiêu chí: Đạt.

2.3. Tiêu chí Môi trường:

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định đạt từ 90% trở lên: Xã đã có tổ đội thu gom rác thải, bố trí các điểm trung chuyển, rác thải được thu gom, hợp đồng vận chuyển, xử lý với công ty MT đô thị Hà Tĩnh đưa đi xử lý, đạt tỷ lệ 98%.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên: hiện tại việc triển khai phân loại rác tại nguồn trên địa bàn xã mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động.

- Các tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước từ 60% trở lên: Tỷ lệ các tuyến đường trục xã, trục thôn của xã có rãnh thoát nước đạt 91,4% (27,9km/30,5km).

- Các tuyến đường xã, thôn được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh từ 60% trở lên: xã đạt 62,7% (30,02km/47,9km)

- Có mô hình bảo vệ môi trường (HTX, THT, Tổ, đội, nhóm tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và khu vực công cộng: Xã đã có tổ đội thu gom rác thải, bố trí các điểm trung chuyển, rác thải được thu gom, hợp đồng vận chuyển, xử lý.

- Có từ 90% số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo VSMT: xã đạt 91,8% (224 hộ/244 hộ chăn nuôi)

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững: 38 hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã mới chỉ đảm bảo việc thu gom xử lý rác, chưa có hệ thống xử lý nước thải.

Đánh giá tiêu chí: Chưa đạt.

2.4. Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công:

- Tiêu chí An ninh trật tư: Trong 3 năm trước thời điểm xét công nhận trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; Tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm: Trong 3 năm 2017, 2018, và hiện tại trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông trái pháp luật; Tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm. Tuy nhiên có 01 công dân thường trú ở xã phạm tội trộm cắp ở địa bàn khác năm 2018.

Đánh giá tiêu chí: Chưa đạt.

- Tiêu chí Hành chính công: Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo hiệu quả, có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả: Đánh giá Đạt.

II. Về kết quả thực hiện được trong 4 tháng đầu năm 2019.

1. Đối với các công trình CTMT 2019:

Hoàn thành 755m đường giao thông trục thôn tại thôn Liên Thanh, thôn Thượng, Minh Yên.

Hoàn thành 240m đường nội đồng tại thôn Liên Thanh.

Hoàn thành 380m mương thoát bẩn tại thôn Liên Hà, Đông Đoài, thôn Thượng.

Hoàn thành 1.316m rãnh BT tại thôn Đông Đoài, Minh Yên, Thượng, Tân Lộc, Liên Hà.

Đã nhận 272,5 tấn xi măng theo cơ chế hỗ trợ của Tỉnh, ngoài ra mua bổ sung 429 tấn xi măng để xây dựng bồn hoa, lát vỉa hè....

2. Đối với các công trình XDCB khác:

- Công trình nhà đa chức năng trường THCS Quang Trung, Nhà đa chức năng trường Tiểu học Thạch Hạ hiện đã có văn bản chủ trương đầu tư theo CV số 716/UBND-TCKH ngày 02/4/2018 của UBND Thành phố, hiện đang lập báo cáo phê duyệt chủ trương và hồ sơ thiết kế, dự toán.

- Lập quy hoạch và xây dựng tiểu công viên tại thôn Trung, thôn Tân Lộc hiện đã có văn bản chủ trương đầu tư theo CV số 742/UBND-TCKH ngày 04/4/2018 của UBND Thành phố, hiện đang lập hồ sơ quy hoạch các tiểu công viên này.

- Công trình Nâng cấp đường nội đồng vành đai hồ Ghè,hiện đã có văn bản chủ trương đầu tư của UBND Thành phố, hiện đang lập báo cáo phê duyệt chủ trương và hồ sơ thiết kế, dự toán.

- Công trình nâng cấp hệ thống đường giao thông xã Thạch Hạ (tuyến Minh Yên đi Tân Lộc và tuyến vành đai thôn Hạ) và công trình Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc UBND xã: hiện đang chờ Thành phố cho chủ trương.

- Công trình Nhà hội quán thôn Đông Đoài: thực hiện theo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố nên tạm thời chưa bố trí xây dựng tại vị trí mới và chỉ sửa chữa, cải tạo nhà hội quán cũ.

- Đang lập hồ sơ nâng cấp các nhà văn hóa: Đông Đoài, Thôn Thượng, Thôn Hạ, Minh Tiến, Liên Thanh, Liên Hà, Tân Học, Thôn Trung

3. Về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu:

- Hiện tại xã đã đạt 5/11 khu dân cư kiểu mẫu (riêng trong quý I/2019 đã hoàn thành và đưa thôn Liên Hà, thôn Liên Thanh, thôn Tân Học đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu).

- Xây dựng được 05 mô hình nhà lưới trồng dưa lưới.

- Xây dựng 01 cổng chào và mái che nhà văn hóa tại thôn Liên Nhật.

- Đã trồng được 417 cây xanh trên các tuyến đường và tại các sân bóng thôn.

- Xóa bỏ 02 điểm tập kết rác cũ, mua bổ sung thêm 18 xe chở rác cho các thôn.

- Di dời 02 chuồng trại chăn nuôi tại Liên Hà và Tân Học.

- Chỉnh trang 90 vườn hộ có diện tích trên 500m2 ở Liên Hà, Liên Thanh (lũy kế toàn xã hiện mới chỉ đạt 301/396 vườn).

- Chỉnh trang các tuyến đường trục thôn: đã lát được 1.290m2 vỉa hè trên các tuyến đường trục thôn (thôn Minh Yên hoàn thành 180m2; thôn Liên Thanh hoàn thành 380m2; thôn Tân Học hoàn thành 190m2; thôn Liên Hà hoàn thành 540m2).

- Hoàn thành 3000m2 vỉa hè đường Quang Trung đoạn qua thôn Hạ.

- Xây dựng mới 3.780m hàng rào xanh tại các thôn (thôn Minh Yên hoàn thành 1.100m; thôn Liên Thành hoàn thành 300m; thôn Đông Đoài hoàn thành 2.200m; thôn Liên Hà hoàn thành 180m).

III. Các tồn tại, hạn chế:

1. Các tồn tại hạn chế:

Việc tổ chức tuyên thực hiện chưa thường xuyên và liên tục. Do đó một bộ phận quần chúng nhân dân nhận thức chưa thật đầy đủ, thiếu trách nhiệm của mình trong phong trào thi đua thực hiện. Bên cạnh đó địa phương cũng có những đặc thù riêng nên có một số nhân dân tiếp cận cũng như trình độ năng lực, nhận thức chưa được đồng đều trong XD khu dân cư kiểu mẫu, XD vườn mẫu, xây dựng đô thị văn minh.

Công tác chỉ đạo điều hành của nhiều thôn còn lúng túng. Một số đồng chí trong Ban phát triển NTM của thôn năng lực còn hạn chế, chưa thực sự vào cuộc. Công tác tuyên truyền vận động ở một số thôn chưa thật sự thường xuyên, một số nội dung vận động còn thiếu bài bản, Liên đoàn cán bộ các thôn chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo nên chưa vận động được người dân tham gia, nhất là vấn đề chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng và vệ sinh môi trường, việc tham gia XD NTM và huy động nguồn lực còn hạn chế.

Tuyến đường liên xã Thạch Trung – Thạch Hạ hiện thi công dang dỡ, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và tâm lý của người dân. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến các tiêu chí xây dựng NTM và đô thị văn minh.

Trong điều kiện ngân sách xã đang còn nhiều khó khăn, các nguồn thu chủ yếu dựa vào nguồn cấp đất ở để dùng đầu tư xây dựng các công trình. Tuy nhiên đến nay một số khu hạ tầng đã có quy hoạch nhưng chưa được Thành phố cho chủ trương đầu tư như vùng Tây Tân Học giai đoạn III, Hạ tầng khu dân cư tại thôn Liên Nhật, Hạ tầng dân cư tại thôn Liên Hà, và khu quy hoạch dân cư Cầu Ngan.

Tình hình giá cả một số vật liệu chính trong thời gian qua như cát, đá ... tăng mạnh trong thời gian qua, tuy nhiên giá theo thông báo của Tỉnh chưa có điều chỉnh, làm ảnh hưởng rất lớn đối với việc hỗ trợ các thôn mua vật liệu phục vụ chỉnh trang và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

IV. Một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu:

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, những kinh nghiệm trong quá trình triển khai chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là rút ra được những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện. Trong thời gian tới cần tập trung các nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục phát động mạnh mẽ nhân dân phá bỏ vườn tạp, cải tạo chỉnh trang, quy hoạch vườn hộ, trồng cây ăn quả, rau màu phát triển chăn nuôi nhằm  tăng thu nhập kinh tế vườn một cách hiệu quả.

- Thường xuyên phát động nhân dân hàng tuần ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rảnh khu dân cư, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Yêu cầu các hộ chăn nuôi phải xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng chế phẩm sinh học, bể Bioga. Trồng bổ sung cây xanh, cây bóng mát trên các tuyến đường, các khu vực công cộng.

          - Tiếp tục hoàn thành các tuyến đường, mương, rãnh thoát nước theo kế hoạch CTMT năm 2019.

          - Huy động nguồn lực xã hội hóa việc xây dựng cổng chào và hệ thống đường điện chiếu sáng cho các thôn Trung, thôn Thượng, thôn Hạ, thôn Minh Yên, thôn Đông Đoài, thôn Tân Học.

- Quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, các mô hình tích tụ ruộng đất, mô hình nhà lưới, khu dịch vụ tập trung theo quy hoạch NTM. Tạo cơ chế thông thoáng khuyến khích các doanh nghiệp về thủ tục hồ sơ, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đưa công nghệ mới vào sản xuất từ nguồn khuyến công và nguồn nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt các mô hình nuôi trồng thuỷ sản, mạnh dạn đầu tư phát triển nuôi công nghiệp nhằm đưa lại hiêu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách của Tỉnh, Thành phố để tạo điều kiện cho nhân dân trong phát triển sản xuất, xây dựng mô hình, hỗ trợ lãi suất ... Phát huy lợi thế Quỹ tín dụng nhân dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn sản xuất kinh doanh, đồng thời thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân.

          - Tiếp tục thực hiện các nội dung cải cách hành chính và các bộ thủ tục về cải cách hành chính. Đặc biệt quan tâm đến cơ chế một cửa và một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đảm bảo các yêu cầu “ Minh bạch – Nhanh - Chính xác - Đúng pháp luật”. Thực hiện nghiêm túc về công khai xin lỗi khi để giải quyết TTHC chậm; Phấn đấu nâng cao mức sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

V. Kiến nghị, đề xuất

- Về tiêu chí giao thông: trên địa bàn xã Thạch Hạ còn tuyến đường trục xã là đường huyện lộ Trung - Hạ đang triển khai, cần đẩy nhanh tiến độ, đồng thời song song với việc làm đường cần đầu tư đầy đủ hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đầy đủ.

- Đề nghị Thành phố sớm cho chủ trương đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng cấp đất trên địa bàn xã nhằm tạo nguồn vốn để đầu tư các công trình XDCB theo kế hoạch đã đề ra..

- Đề nghị Thành phố cho chủ trương nâng cấp hệ thống đường giao thông xã Thạch Hạ (tuyến Minh Yên đi Tân Lộc và tuyến vành đai thôn Hạ) và công trình Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc UBND xã.

- Hiện tại, xã đã có Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 08/4/2019 về việc đề nghị lập quy hoạch chi tiết khu du lịch, dịch vụ, sinh thái ven sông tại vùng đồng Ghè: nhằm để phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và phát triển hệ thống du lịch, dịch vụ nhà hàng của địa phương tại đây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời đáp ứng được chiến lược phát triển đô thị của Thành phố Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 (vùng đồng Ghè của xã Thạch Hạ được định hướng quy hoạch thành khu du lịch, dịch vụ sinh thái ven sông kết hợp dịch vụ nhà hàng, nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng 90,5 ha đến năm 2030). Vì vậy đề nghị Thành phố xem xét và giúp đỡ.

- Về Cải cách hành chính: Đề nghị Thành phố hỗ trợ về kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị của trung tâm giao dịch xã Thạch Hạ để đáp ứng để xây dựng thành công mô hình điển hình trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Vậy UBND xã Thạch Hạ báo cáo để Ban chỉ đạo NTM Thành phố biết và chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo XD NTM Thành phố;

- Văn phòng điều phối NTM TP;

- BCĐ, BQL CTMTQGXDNTM;

- Lưu: VP - UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Sông Hàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hạ
     Liên kết website
    Thống kê: 22.852
    Online: 9