iếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban ngành; của cán bộ, công chức, nhân viên về công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HẠ

Số:        /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Thạch Hạ,  ngày 28 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban ngành; của cán bộ, công chức, nhân viên về công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn.

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các TTHC ở bộ phận giao dịch một cửa của UBND xã Thạch Hạ; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

 2. Yêu cầu

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo kế hoạch CCHC năm 2019 của xã Thạch Hạ.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2019 và những năm tiếp theo; đồng thời phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng ban ngành, bộ phận và từng nhóm đối tượng.

- Lồng ghép các thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với quán triệt, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm báo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung tuyên truyền:

          - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.

- Vai trò trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương,  của người đứng đầu cơ quan hành chính, của cán bộ công chức và tổ chức công dấn với việc triển khai nhiệm vụ CCHC

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 được ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020, Nghị quyết số 05-NQ/Th.U ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2017 – 2021; hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2018; Quyết định số 2052/QĐ-UBND; Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố về Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế ngày 20/10/2017 về ban hành “Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2021”; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các quy định khác; Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 về Quy chế Trách nhiệm, cách thức xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh khi xảy ra trường hợp gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định 1570/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND thành phố Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 10/8/2018 của UBND thành phố về thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao các chỉ số PAPI, PARINDEX năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/10/2018 của UBND thành phố về triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố về triển khai chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung Ương; Kế hoạch cải cách hành chính xã Thạch Hạ năm 2019

          - Tuyên truyền nội dung các văn bản quan trọng khác của Trung ương, tỉnh, thành phố, xã trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:

+ Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hoá TTHC, DVC trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị.

+ Tuyên truyền những kết quả đạt được cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của xã năm 2019.

- Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang triển khai tại bộ phận giao dịch một cửa của xã và trung tâm hành chính công của tỉnh, thành phố.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và Nhân dân; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

          2. Hình thức tuyên truyên:

2.1. Công khai các thủ tục hành chính:

Cập nhật kịp thời, đầy đủ và niêm yết công khai bộ TTHC trên trang thông tin điện tử xã, trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND xã Thạch Hạ để cho các tổ chức, công dân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định; kịp thời cập nhật khi có sự thay đổi; không niêm yết mang tính hình thức.

2.2. Tuyên truyền trực quan các nội dung về công tác CCHC:

- Tuyên truyền trực quan trên hệ thống pano, áp phích, băng cờ, bảng điện tử…

- Xin hỗ trợ tờ rơi công khai về một số TTHC đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức có thể tìm hiểu, nắm bắt quy trình thực hiện các TTHC khi có nhu cầu.

3. Xây dựng Chuyên mục về CCHC trên hệ thống truyền thanh:

- Ban biên tập rạm Truyền thanh xã mở chuyên mục cải cách hành chính để đăng tải các tin, bài, phóng sự về hoạt động CCHC; tuyên truyền các cá nhân, đơn vị điển hình cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC tại các bộ phận, lĩnh vực. Thông báo, hướng dẫn người dân tham gia các Dịch vụ công.

- Xây dựng các tin, bài về công tác cải cách hành chính, nhất là việc công bố các bộ thủ tục hành chính tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh.

4. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của xã:

- Sau khi xây dựng hoàn thiện Trang thôn tin điện tử của xã sẽ tổ chức đăng tải những bài viết tuyên truyền, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã.

- Tổng hợp và đăng tải toàn bộ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã trên trang thông tin điện tử.

- Đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định, quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và trả lời của các cơ quan nhà nước;

- Kịp thời thay thế, bổ sung các TTHC của các ngành, lĩnh vực theo quy định của UBND tỉnh trên Trang thông tin điện tử.

          - Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về CCHC của UBND xã;

5. Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động:

- Tổ chức đội thanh niên tình nguyện trực tiếp hướng dẫn các tổ chức, công dân thực hiện giao dịch hành chính mức độ 3, 4 tại bộ phận một cử và những địa điểm khi có điều kiện thực hiện.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

- Tổ chức các cuộc hội nghị lồng ghép để phổ biến, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Ban Tài chính - Kế hoạch cân đối kinh phí thực hiện CCHC để thực hiện công tác tuyên truyền.

2. Các ban ngành bố trí kinh phí trong dự toán được giao để chi cho các hoạt động phục vụ cho công tác tuyên truyền CCHC

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Văn hóa - Thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, bộ phận, lĩnh vực liên quan biên soạn các nội dung, tài liệu tuyên truyền cải cách hành chính.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, bộ phận đầu mối tại phòng một cửa để đăng tải các nội dung cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của xã.

- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND xã theo định kỳ.

2. Văn phòng HĐND - UBND:

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện việc phổ biến, quán triệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của xã.

- Phối hợp với Ban Văn hóa - Thông tin để xây dựng các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính. 

3. Ban Tư pháp:

Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND xã cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Ban biên tập trạm Truyền thanh, Trang thôn tin điện tử:

Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng Chuyên mục cải cách hành chính; Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, sâu rộng việc thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND xã. Tiếp phát đầy đủ các chương trình của Đài cấp trên về CCHC.

Cập nhật công khai mọi thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử theo yêu cầu.

5. Các banh ngành, đoàn thể:

- Trên cơ sở Kế hoạch này, các ban ngành, đoàn thể có liên quan có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến công tác cải cách hành chính.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên tích cực tham gia tuyên truyền Cải cách hành chính.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 của UBND xã Thạch Hạ./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- Phòng Văn hóa - thông tin thành phố Hà Tĩnh;

- TT Đảng ủy, HĐND;

- Chủ tịch,  PCT UBND xã;

- Các ban, ngành thuộc UBND xã;

- Ban biên tập trạm truyền thanh xã;

- UB MTTQ và các Đoàn thể TP;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trương Thế Kỷ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hạ
     Liên kết website
    Thống kê: 22.846
    Online: 3