V/v Đình chỉ việc thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội đồng vùng Ghè, xã Thạch Hạ

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HẠ

 

 


Số: 12/TB-UBND

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


                      Thạch Hạ, ngày  05 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Đình chỉ việc thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội đồng vùng Ghè, xã Thạch Hạ

 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng và Hợp đồng thi công xây dựng công trình ngày 14/02/2019 giữa UBND xã Thạch Hạ và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên; Biên bản đình chỉ thi công công trình do Đơn vị tư vấn giám sát phối hợp với chủ đầu tư lập ngày 05/3/2019 đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên; qua kiểm tra thực tế, UBND xã Thạch Hạ thông báo cho các đơn vị liên quan một số nội dung như sau:

1. Đơn vị thi công là công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên tự ý triển khai phong hóa và đổ một số xe đất đồi khi chưa có sự cho phép của UBND xã là sai, so với nội dung trong Biên bản thương thảo hợp đồng và Hợp đồng thi công xây dựng công trình đã ký kết. Thời gian khởi công xây dựng công trình phải được sự thống nhất và cho phép của chủ đầu tư, do đang trong quá trình áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên đình chỉ tất cả các hoạt động thi công đối với công trình Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội đồng vùng Ghè. Đồng thời phải xử lý, di dời khối lượng đất đã đổ nói trên. Phối hợp với chủ đầu tư để có những giải pháp tháo hết nước trong các hồ lắng để phục vụ việc thi công.

3. Sau khi hoàn thành việc đền bù GPMB và đơn vị thi công khắc phục được các nội dung trên, chủ đầu tư sẽ phối hợp với ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát để xem xét và cho ý kiến về việc cho phép triển khai thi công.

Vậy UBND xã thông báo cho các đơn vị liên quan được biết và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT xã;

- Công ty TNHH XD&TM Hoàng Nguyên;

- Công ty TNHH Minh Quân Châu;

- Ban Quản lý dự án;

- Ban Giám sát cộng đồng;

- Lưu VPUB’

- Gửi: + Văn bản giấy.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                       Nguyễn Sông Hàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hạ
     Liên kết website
    Thống kê: 22.870
    Online: 27