HÔNG BÁO Về việc: Kê khai bổ sung thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp 5 năm (2017-2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH HẠ

Số:……../TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thạch Hạ, ngày 19 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO Về việc: Kê khai bổ sung thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp 5 năm (2017-2021)

Nhằm để thực hiện tốt việc lập bộ thu thuế Sử dụng đất PNN giai đoạn 20172021, và để kịp thời bổ sung vào bộ thu thuế năm 2019 sẽ thu trong tháng 4/2019 tránh bị sai sót, thiếu tên và thiếu các thông tin chi tiết về diện tích, địa chỉ đất ở các hộ đang sử dụng trong bộ thuế. UBND xã Thạch Hạ thông báo cho tất cả các hộ chưa kê khai thuế sử dụng đất PNN từ năm 2017 cho đến 2019 (bao gồm các hộ có đất ở từ những năm trước chưa kê khai, các hộ mới được cấp đất ở trong các năm 2017, 2018, 2019) trực tiếp lên Đội thuế liên phường xã Thạch Hạ để kê khai. Hồ sơ kèm theo khi lên kê khai bao gồm: - 01 bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở - 01 bản phô tô giấy CMND của người có tên trong bìa sử dụng đất (vợ hoặc chồng) - 01 tờ khai thuế sử dụng đất PNN (lên gặp đội thuế nhận để kê khai) Địa điểm kê khai: Tại đội thuế liên phường xã Thạch Hạ Thời gian: Bắt đầu từ ngày 20/03/2019 đến 29/03/2019 UBND xã đề nghị Ban văn hóa xã, thôn trưởng các thôn thông báo nhiều lần trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân biết và thực hiện đến kê khai thuế đầy đủ theo đúng luật và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận: - Ban VH xã, - 11 thôn, - Lưu VPUB xã.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

Nguyễn Sông Hàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Hạ
     Liên kết website
    Thống kê: 22.865
    Online: 22