Thực hiện Chỉ thị 02/CT –UBND thành phố Hà Tĩnh ngày 22/3/2019; kế hoạch số 55 KH-UBND thành phố Hà Tĩnh ngày 26/3/2019; Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019.

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH HẠ

 

Số:  20 / TB- UBND

                                                                   

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

Thạch Hạ, ngày 18 tháng  4 năm 2019.

          THÔNG BÁO

          Về việc tiêm phòng  vacxin cho đàn Gia súc, Gia cầm đợt 1 năm 2019.

          Kính gửi:

- Thôn trưởng 11 thôn

                                - Đài Truyền thanh xã Thạch Hạ

Thực hiện Chỉ thị 02/CT –UBND thành phố Hà Tĩnh ngày 22/3/2019; kế hoạch số 55 KH-UBND thành phố Hà Tĩnh ngày 26/3/2019; Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019.

          Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. UBND xã Thạch Hạ yêu cầu các phòng ban, thôn trưởng các thôn và bà con chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1.Văn phòng - Thống kê: phân công cán bộ phụ trách, sao văn bản đầy đủ gửi tận các thôn khảo sát tổng đàn để triển khai tiêm phòng đạt kết quả cao.

2. VHXH, đài truyền thanh; thôn trưởng các thôn tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân nhận thức rõ nguy hại của dịch bệnh động vật đối với chăn nuôi sức khỏe con người, đôn đốc các hộ thực hiện tiêm phòng nhanh gọn đúng thời gian, tổng hợp tình hình báo về ban chỉ đạo ( qua ban thú y xã).

3. Ban chăn nuôi thú y phối hợp với các thôn trưởng thống kê tổng đàn chính xác, hợp đồng đủ số lượng vác xin. Chỉ đạo tốt công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng đạt kết quả theo chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố.

4. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể vận động các hội viên, đoàn viên của mình chấp hành nghiêm túc chủ trương tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm thật tốt.

5. Chủ vật nuôi, chủ trang trại phải chủ động, tự giác thực hiện việc tiêm phòng, đúng thời gian quy định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi của mình theo hướng dẫn của Thú y, sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Sau thời gian tiêm phòng ( 6 giờ) trường hợp con vật bị phản vệ, chủ động vật nuôi trực tiếp báo với  thôn trưởng và Bà Nguyễn Thị Hà Giang - Ban chăn nuôi thú y xã để có biện pháp cứu chữa phục hồi ( nếu chủ vật nuôi không kịp thời báo cáo để thiệt hại súc vật của mình thì phải chịu thiệt thòi).

Yêu cầu các hộ lưu giữ giấy chứng nhận tiêm phòng, trường hợp dịch xảy ra khi phải tiêu hủy thì người chăn nuôi được nhà nước xem xét hưởng chính sách hỗ trợ.

 • Chi phí tiêm phòng:

+ Đối với trâu bò: Tiêm 2 mũi (LMLM + THT)

-         Tiền vác xin LMLM: Được tỉnh và thành phố hỗ trợ theo công văn 1676/UBND-NL ngày 27/3/2019

-         Tiền Vác xin THT và tiền công tiêm 2 mũi thu: 11.500đ/con

+ Đối với lợn: Tiêm 2 mũi ( dịch tả + THT)

-         Tiền thuốc và tiền công tiêm 2 mũi thu: 12.200đ/Con

+ Đối với chó: Tiêm vác xin ( dại chó)

-         Tiêm thuốc và tiên công tiêm 17.600 đ/con

+ Đối với gia cầm:

- Các hộ gia đình nuôi nhỏ lẽ được UBND xã hỗ trợ tiền thuốc và tiền công tiêm phòng không thu.

- Riêng hộ nuôi trang trại, chủ hộ phsải tự túc UBND xã không hỗ trợ tiền thuốc và tiền công.

Thời gian thực hiện: Triển khai đồng loạt từ ngày 16/4/2019 đến ngày 06/5/2019. ( có lịch kèm theo).

          Trên đây là một số nội dung quan trọng của công tác tiêm phòng dịch đợt 1/2019, yêu cầu các ban ngành, các thôn và bà con chăn nuôi thực hiện tốt thông báo này./.

Nơi nhận:

- TT UDKHKT – NVCTVN TP;

- TT Đảng ủy, HĐND;

- UBMTTQ và các đoàn thể;

- Đài TT xã;

- Địa chính MT;

- Ban Thú y xã;

- 11 thôn;

- Lưu VP UB.

- Gửi:

+ VB điện tử các TP không nhận VB giấy

+ VB giấy các TP còn lại

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( đã ký)

Trương Thế Kỷ

                                                          


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ xã Thạch Hạ
   Liên kết website
  Thống kê: 22.848
  Online: 5