Thực hiện Công văn số 157/CV-Th.U ngày 05/01/2021 của Thành ủy Hà Tĩnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Văn bản số 183/UBND-VHTT ngày 26/01/2021 của UBND thành phố. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân xã Thạch Hạ đđã ban hành công văn 11/UBND ngày 27/01/2021 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội . Tại công văn trên đã giao nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nhằm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn minh tiến bộ, đậm đà bant sắc văn hóa dân tộc và hạnh phúc

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 87.613
    Online: 4